پروژه های در حال انجام و یا انجام شده

طراحی و ساخت تابلوهای کارگاهی پروژه پست برق 400 کیلوولت جیرفت

تهیه و ساخت تابلوهای اتوماسیون خط رنگ سپر برلیانس شرکت پارس خودرو

تهیه و ساخت تابلوهای توزیع وبانک خازن استخر ورزشی کیانشهر شهرداری منطقه

تهیه و ساخت تابلو های توزیع خط تولید شرکت امین شیر

تهیه و ساخت تابلوهای کارگاهی پروژه کیش

تهیه و ساخت تابلوهای فرمان راه اندازی دیزل ژنراتور ناوشکن نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا

طراحی و ساخت تابلوهای برق دستگاه تولید کود و خوراک ماهی