• نام کارفرمای اصلی
  برق منطقه ای کرمان
 • کارفرما
  شرکت توسعه ابنیه های صنعتی
 • پیمانکار
  شرکت تاو صنعت پویا
 • تاریخ قرارداد
  1397
 • مبلغ اولیه قرارداد
  40,000,000
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی