• نام کارفرمای اصلی
  نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا
 • کارفرما
  شرکت پارس نیرو صنعت
 • پیمانکار
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه قرارداد
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی