• نام کارفرمای اصلی
  معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه 15
 • کارفرما
  شرکت دشت آذر بنای جنوب
 • پیمانکار
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه قرارداد
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی