• نام کارفرمای اصلی
  شرکت سیکو
 • کارفرما
  شرکت ثمین تراشه
 • پیمانکار
 • تاریخ قرارداد
 • مبلغ اولیه قرارداد
 • وضعیت پروژه
  تحویل قطعی